صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

  بازگشت

گالری: آلبوم پیراستالدر- زمین شناس سویسی 1344  

Stalder_1344 (1)_resize.jpg

خرمن - دیزان -1344


Stalder_1344 (2)_resize.jpg

کربلائی صمد - لمبران - 1344


Stalder_1344 (3)_resize.jpg

ناریان - 1344


Stalder_1344 (4)_resize.jpg

گذرعمر 1344 و 1392


Stalder_1344 (5)_resize.jpg

درجستجوی معدن -1344


Stalder_1344 (6)_resize.jpg

آرامستان مهران - مسیر مهران به دیزان و ناریان - 1344


Stalder_1344 (7)_resize.jpg

چشمه مسیردار(مسجددار) ناریان - 1344


Stalder_1344 (8)_resize.jpg

نمایی از ناریان - "میون اژدر" بدون درخت !!! . در سال 1344


Stalder_1344 (9)_resize.jpg

تصویری از میدانگاه جوستان , مقابل مغازه حاج رحیم شریف کاظمی- 1344


stalder_1344 (10)_resize.jpg


stalder_1344 (11)_resize.jpg


stalder_1344 (12)_resize.JPG


 


[1 2]  [Next >]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت