صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

  بازگشت

گالری: آلبوم محمود رزاقی(حاج آیت اله)  

R_Mudi (1)_resize.jpg

زمان : 20بهمن 1360 . موضوع و مکان : اجرای تاتر در حسینیه خامس آل عبا (ع) ناریانیهای مقیم تهران - ردیف پشت: آقای محسن رزاقی اکبر - شهیدحمید رزاقی . ردیف جلو از راست : شهید منصور صابری - آقای مهدی رزاقی - مرحوم اصغر صابری - علی رزاقی


R_Mudi (2)_resize.jpg

آقای شعبانعلی رزاقی


R_Mudi (3)_resize.jpg

مرحوم حاج عزیزاله رزاقی


R_Mudi (4)_resize.jpg

آقای حاج پرویز رزاقی


R_Mudi (5)_resize.jpg

آقای حاج رحمت اله ( محمد) رزاقی


R_Mudi (6)_resize.jpg


R_Mudi (7)_resize.jpg

مرحوم علی آقا رزاقی فرزند حیدرعلی - دکتر مجید رزاقی و شهید حمید رزاقی فرزندان حاج آیت اله رزاقی


R_Mudi (8)_resize.jpg

حاج پرویز رزاقی


R_Mudi (9)_resize.jpg

برادران شهید: ابراهیم و خلیل رزاقی


R_Mudi (10)_resize.jpg

ایستاده از راست : مرحوم مشهدی محمد حسین رزاقی- آقای صفر رزاقی - مرحوم حاج گل آقا صابری و آقای یعقوب رزاقی. نشسته از راست : مرحوم حاج میرزا صابری - حاج ایت اله رزاقی


R_Mudi (13)_resize.jpg

آقای ابوطالب صابری


R_Mudi (14)_resize.jpg

آقای الله بخش (علی بخش) صابری


 


[1 2]  [Next >]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت