صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

گل بوم


روز پيش از گل بام به همه ي فاميل وهمسايگان ودوستان خبر ميدهند كه عاموجون ،دايي جون ،اداش، خالك، عمه ، زوما، ببام بوته فردا بياين گل بوم(بابام گفته فردا بياين منزل ما گل بام داريم).
فردا صبح پس از صبحانه در وهمسايه ها وديگران هركدام وسيله اي در دست ،يكي بيل، يكي كلند،يكي پارو،ديگري گواله گل كشي  بطرف خانه نيم ساخت حركت مي كنند. يك يا چند نفر خاك كنده و چند نفر آب روي خاك خشك ميريزند عده اي با پاچه هاي بالا زده روي آن را لگد مي كنند وبا بيل به هم ميزنند تا ملات لازم پشت بام فراهم آيد. پس از آماده شدنه شل گل عده اي آن را به پاي ديوار خانه مي ريزند وعده اي ديگر با بیل اين مخلوط آب وگل شل را به پشت بام پرتاب مي كنند و چند نفر مسن تر ووارد با بيل ملات را روي انجار به گونه اي پخش مي كنند كه كاملا روي برگها را بپوشاند.ضمن پوشش تدريجي ملاط عده اي نيز با كيسه و زمبه خاك خشك را به پشت بام مي رسانند وروي ملات پهن شده مي ريزند وروي آن را تا حدي لگد مي كنند وبه تدريج به انتهاي پشت بام نزديك مي شوند. ولي پيش از انجار بايد لبه ي نكاس- چكه بوسيله ي لودار ساخته وپرداخته شود. براي اين منظور تيرهاي چوبي بلند حتي المقدور بطول لبه ي پشت بام،نازك تر از تيرهاي سقف خانه و ضخيم تر از دستك ها را با شيب ملايم بطرف پشت بام با گذاشتن قطعات سنگ و ميخ هاي چوبي افقي آماده كرده ودر وسط نكاس جايي براي قرار دادن ناچليك (nachleac)ووصل آن به پشت بام مي گذاشتند وشيب پشت بام را بطرف ناچليك مي ساختند كه آب حاصل از باران و ذوب برف به حياط بريزد تا سبب نفوذ آب از سقف به داخل وچكه كردن آب نشود.
بدين نحو بتدريج گل بام تمام مي شود و نوبت بوم گاردن زدن (غلطك زدن) پشت بام ، روي خاك خشك مي گردد واين كار را بارها از ابتدا تا انتهاي پشت بام انجام مي دهند تا كاملا گلهاي خشك كه با كمي آب مرطوب شده است هم در شل گل روي انجار فرو رود و هم ذرات خاك به هم چسبند و سقف شود .......

به نقل از؛ گروه عکسها و خاطرات ناریان

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت