صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

ضرب المثل هاي نارياني

 

ضرب المثل هاي نارياني

 

كارمرگي براره           كنايه از كسي است كه كاري را بخواهد انجام ندهد، خيلي در كار كردن تنبل است

كارومرگ باهم برادرند


 

نون جون بشر            اهميتي كه براي نان قائل بودند كه بستگي به جان ادمي داشت

نان جان آدمي است


 

جهود خوني رنگ بديه      كنايه از كسي است كه در برابر كار كوچكي جنجال به پا مي كند

جهود رنگ خون را ديد


 

چويي پشت بيته برارعزيز     كنايه از چيزي كه بسختي بدست مي آيد با ارزش است

برادري كه با دعوا بدست آمده باشدعزيز است


 

خر خري لو د درد نينه         كنايه ازدوهمجنس ياهم كنار مي آيند

خر با لگد خر صدمه نمي بيند


 

كل كل بوتن عيب نيه       كنايه از اين است كه كسي عيبي دارد باز گو كردن آن نبايد ترسي داشته باشد

كچل راكچل گفتن عيب نيست


 

خلي عروس خوبي هستي رونما تره لازمه     كنايه از كسي است كه كار خوبي را انجام نمي دهد

عروس خوبي هستي انتظاركادويي داري                انتظار پاداش دارد  

 


تك چره بزه                     كسي كه سرش به كار خودش باشد وكاري به كسي نداشته باشد

بزي تنها ميچرد


 

لوي تيهن گنه تي كين سياهه  كنايه از كسي است كه كار خودش اشكال دارد از ديگري اشكال مي گيرد 

ديگ به ماهي تابه ميگويد ته توسياه است   

 


كرك كين وغازي مرغونه     كنايه از كسي است توانايي اش كم است ادعايش زياد

باسن مرغ وتخم غاز ممكنه


 

شير بپاته گربه ره موندنه         كنايه از كسي است كار بدي راانجام دهد وپشيمان باشد

مثل گربه اي كه شيرريخته باشد


 

زن پيري گوي دمال بشيه        كنايه از اين است كسي كاري را نمي خواهد درست انجام دهد

دنبال گاو پدر زن رفتن


اون قباله ر گو بجوسته        كنايه از اين است که اون سند فی مابین ازبین رفته واون قول وقرار باطل شده

اون سند رو گاو جویده


  جوزكيسه رقرقركردي ؛ همه ر خبركردي؟   کنایه از اینست که به طورغیرمستقیم یک راز رو برملاکردی وهمه باخبرشدند.

کیسه گردو روتکان دادی وهمه رو خبرکردی؟

 


 بتجي به نون نرسي.            این مثل درزمان نفرین وناسزاگوئی به کارمی رود

 

 مدام درتکاپو باشی ولی به نان نرسی      

                                                               


 

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت