صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

علف چيني وعلف بار

علف چيني وعلف بار درناريان

 

از آنجا كه ناريان در يك منطقه كوهستاني واقع شده است اكثر مردم روستا علاوه بر كشاورزي تعدادي گوسفند دارند كه زمستان در طويله نگهداري مي نمايند براي تامين علوفه دام هاي خود ازباغهاي ومراتع اطراف علوفه جمع آوري مي كنند ابزار جمع آوري علوفه يك داس ودست كش ميباشد. مقدار علفي كه در دست جاي ميگيرد (دلاورده)ميگويند ومقدارعلفي كه زير بغل جاي ميگيرد (پربن) گويند از جمع شدن چهار پربن يك(لوك) درست ميشود واز هشت الي ده لوك متغير مي باشد يك بار قاطر يا الاغ ميباشد عكس هايي از طريقه چيدن علف وبار گيري آن را آورديم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت