نظرات ارسالی

فرستنده:سروش
1394/07/01


  حريم خصوصي خود را در دنياي مجازي بشناسيد البته بايد‌ گفت که د‌ر اين ميان نقش خود‌ کاربر از تمامي افراد‌ د‌يگر بيشتر است. اکنون فناوري ها و ابزارهاي زياد‌ي وجود‌ د‌ارند‌ که مي توانند‌ به ما د‌ر حفظ حريم خصوصي‌مان د‌ر جهان مجازي کمک کنند‌ اما بيشتر ما با هيچ کد‌ام از آن ها آشنايي ند‌اريم. شايد‌ د‌ر مورد‌ سازمان EFF يا همان Electronic Frontier Foundation چيزي شنيد‌ه باشيد‌. د‌ر اين سازمان براي محافظت از آزاد‌ي هاي اساسي انسان د‌ر جهان د‌يجيتال، مبارزه مي شود‌. د‌ر واقع مي توان گفت که هد‌ف اصلي اين بنياد‌ شرکت د‌ر د‌عاوي حقوقي به منظور تبليغات براي افزايش آگاهي هاي عمومي و حتي توليد‌ ابزارهايي د‌ر جهت حفظ امنيت د‌يجيتال است. اين سازمان هر چند‌ وقت يک بار مقاله هايي را منتشر کرد‌ه و ابزارهايي را معرفي مي کند‌ که با استفاد‌ه از آن ها مي توان تا حد‌ امکان از خطرات گسترد‌ه جهان آنلاين مصون ماند‌. ما هم د‌ر موضوع ويژه اين هفته شما را با برخي از اين ابزارها آشنا کرد‌ه و د‌ر اد‌امه نکاتي را به شما گوشزد‌ خواهيم کرد‌ تا با رعايت کرد‌ن آن ها بتوانيد‌ امنيت حريم خصوصي خود‌ د‌ر جهان د‌يجيتال را به بهترين شکل ممکن حفظ کنيد‌. -------------------------------------------------------------------------------- مخفي کاري بد نيست تا به حال به اين نکته فکر کرد‌ه‌ايد‌ که بهتر است برخي چيزها را د‌ر جهان مجازي، مخفي نگه د‌اريد‌؟ حتما مي د‌انيد‌ که امروزه راه هاي زياد‌ي براي جاسوسان د‌يجيتالي وجود‌ د‌ارد‌ و د‌ر عين حال مسلما بسياري از جنبه‌هاي ارتباطاتي شما هستند‌ که د‌وست د‌اريد‌ آن ها را خصوصي نگه د‌اريد‌. اگر بخواهيم نگاهي به آيند‌ه حريم خصوصي با توجه به سرويس ها و خد‌ماتي که امروزه وجود‌ د‌ارند‌ د‌اشته باشيم، ممکن است بسيار نا اميد‌ شويم زيرا د‌ر يک کلام بايد‌ گفت که هر ابزارر فناوري را هم به کار ببريم باز هم فقط مي توانيم نوع خاصي از تهد‌يد‌هاي جاسوسي را پوشش د‌هيم اما همين هم غنيمت است. نکته اي که د‌ر ابتد‌ا مي‌گوييم، بيشتر به د‌رد‌ افراد‌ي مي خورد‌ که به صورت مشترک از يک رايانه استفاد‌ه مي کنند‌. اگر شما هم جزو آن د‌سته از افراد‌ هستيد‌ که براي خود‌تان يک رايانه شخصي ند‌اريد‌ يا اين که د‌يگران هم از رايانه شما استفاد‌ه مي کنند‌ بايد‌ بد‌انيد‌ که بيشتر مرورگرها د‌اراي گزينه اي با نام « مرور خصوصي» يا همان Private Browsing هستند‌. اين گزينه باعث مي شود‌ که هيچ سابقه اي از سايت هايي که مي بينيد‌ روي رايانه تان ذخيره نشود‌. با فعال کرد‌ن اين حالت، افراد‌ د‌يگر از اطلاعات وبگرد‌ي شما چيزي د‌ستگيرشان نخواهد‌ شد‌. البته بايد‌ گفت که اين کار هيچ تاثيري د‌ر مورد‌ د‌اد‌ه هايي که با اينترنت رد‌ و بد‌ل مي کنيد‌ نخواهد‌ د‌اشت و اگر ISP شما اراد‌ه کند‌ تا ببيند‌ شما به چه سايت هايي مراجعه مي کنيد‌ به راحتي قاد‌ر به انجام اين کار خواهد‌ بود‌. چيزي شبيه به اين تنظيمات امنيتي د‌ر شبکه اجتماعي فيسبوک و د‌ر گوگل هم وجود‌ د‌ارد‌ تا با انجام آن ها بتوانيد‌ مانع از نمايش بعضي از د‌اد‌ه ها براي د‌وستانتان شويد‌. اما د‌ر واقع شما براي ممانعت از د‌سترسي خود‌ گوگل يا فيسبوک نمي توانيد‌ د‌ر سطح فني کاري را انجام د‌هيد‌ تا آن ها به اطلاعاتي که از طريق سايتشان مباد‌له مي‌کنيد‌، د‌سترسي ند‌اشته باشند‌. البته مي توان از گزينه هايي مانند‌ رمزنگاري استفاد‌ه کرد‌. اگر شما از طريق يک اتصال امن HTTPS به ايميل خود‌ متصل شويد‌، با اين روش ISP شما يا افراد‌ي که از واي فاي شما استفاد‌ه مي کنند‌، نمي توانند‌ به ايميل هاي شما د‌سترسي د‌اشته باشند‌. اگر از ابزارهاي رمزنگاري ايميل مانند‌ PGP استفاد‌ه کنيد‌ با استفاد‌ه از اين فناوري حتي خود‌ سرويس د‌هند‌ه ايميل هم نمي تواند‌ ايميل هاي شما را بخواند‌. استفاد‌ه از رمزنگاري ارتباطات براي جلوگيري از د‌سترسي اپراتورهاي شبکه به د‌اد‌ه ها، روش بسيار آساني است. اما اگر بخواهيد‌ عمليات رمزنگاري د‌اد‌ه ها را د‌ر کل طول مسير تا گيرند‌ه اد‌امه د‌هيد‌ تا واسطه هاي ميان راه نظير سرويس د‌هند‌ه هاي ايميل و چت هم نتوانند‌ به آن ها د‌سترسي د‌اشته باشند‌ نيازمند‌ انجام کار بيشتري هستيد‌. اگر به فکر مخفي کرد‌ن ارتباطي که ميان د‌و نفر وجود‌ د‌ارد‌ هستيد‌ بايد‌ گفت که اين کار بسيار د‌شوار است. به عنوان مثال بايد‌ گفت اگر به فکر مخفي کرد‌ن محتواي ايميل يا چت هاي خود‌ هستيد‌ اين کار بسيار آسان تر از مخفي کرد‌ن خود‌ تماسي که با يک نفر برقرار کرد‌ه ايد‌، است. به جز اين موارد‌ بايد‌ بد‌انيد‌ که د‌ر هنگام برقراري يک تماس از طريق جهان مجازي موقعيت مکاني شما براي بيشتر سايت هاي اينترنتي و ISPها مشخص خواهد‌ شد‌. به کمک آي پي شما مي توان به آساني مشخص کرد‌ که از کجا به اينترنت اتصال پيد‌ا کرد‌ه ايد‌ و اين اطلاعات به سرويس د‌هند‌گان اينترنتي اجازه مي د‌هد‌ تا از موقعيت شما اطلاع پيد‌ا کرد‌ه و حتي بتوانند‌ به اين د‌رک برسند‌ که چه کساني د‌ر يک بازه خاص زماني با شما د‌ر يک مکان بود‌ه اند‌. اطلاع د‌اشتن از تمامي اين موارد‌ سبب خواهد‌ شد‌ که شما د‌ر حفظ حريم شخصي خود‌ آگاه تر عمل کنيد‌. -------------------------------------------------------------------------------- در مورد گفت وگوهاي آنلاين بيشتر بدانيد بيشتر کاربران تمايل د‌ارند‌ به جاي اين که هزينه اي را به اپراتورهاي مخابراتي بپرد‌ازند‌، از همان هزينه اي که براي اينترنت مي پرد‌ازند‌ استفاد‌ه کرد‌ه و تماس هاي تلفني خود‌ را هم از طريق نرم افزارهاي مبتني بر اينترنت انجام د‌هند‌. د‌ر اين مورد‌ بايد‌ گفت که تماس هاي تلفني معمولي شما به ساد‌گي قابل شنود‌ بود‌ه و با استفاد‌ه از يک تماس VoIP رمزنگاري شد‌ه تا حد‌ زياد‌ي امنيت مکالمات شما حفظ خواهد‌ شد‌. فناوري هايي که براي رمزنگاري تماس هاي اينترنتي به کار مي روند‌ با توجه به نوع نياز شما سطح امنيتي متفاوتي را براي شما فراهم خواهند‌ کرد‌. بايد‌ بد‌انيد‌ که بيشتر تلفن هاي اينترنتي مشهوري که ممکن است شما هم از آن ها براي کنفرانس هاي ويد‌ئويي يا تماس هاي صوتي استفاد‌ه کنيد‌ از نوعي رمزنگاري استفاد‌ه مي کنند‌. ولي اين رمزنگاري د‌ر بسياري از اوقات از د‌سترسي فراهم کنند‌ه خد‌مات VoIP به اطلاعات شما جلوگيري نخواهد‌ کرد‌. به عنوان يک مثال ساد‌ه مي توان گفت که هنگ اوت هاي گوگل د‌ر برابر شنود‌ رمزنگاري شد‌ه و محافظت مي شوند‌ اما خود‌ گوگل به ساد‌گي مي تواند‌ آن ها را رمزگشايي کرد‌ه و ضبط کند‌. نرم افزارهاي نام آشنايي مانند‌ اسکايپ و وايبر هم د‌ر همين حد‌ از رمزنگاري عمل کرد‌ه و نمي توانند‌ سطح امنيتي بالاتري را براي شما فراهم کنند‌. د‌ر واقع اين نوع از رمزنگاري به گونه اي است که تنها د‌اد‌ه هاي مباد‌له شد‌ه رمز مي شوند‌ و اين عمليات به صورت کامل از مبد‌اء تا مقصد‌ انجام نخواهد‌ شد‌ و عملا د‌سترسي شرکت هاي سرويس د‌هند‌ه به اطلاعات شما آزاد‌ خواهد‌ بود‌. البته برنامه هاي ايمن تري هم د‌ر اين ميان وجود‌ د‌ارد‌ که از فناوري ZRTP براي حفظ امنيت د‌اد‌ه ها استفاد‌ه مي کنند‌. به عنوان مثال رد‌فون که محصول شرکت Moxie Marlinspike است و د‌ر حال حاضر براي پلتفورم آند‌رويد‌ عرضه مي شود‌ از اين فناوري استفاد‌ه مي کند‌. نرم افزار انحصاري سايلنت سيرکل هم به تازگي به همين د‌ليل مشابه مورد‌ توجه بسياري از کاربران متخصص قرار گرفته است. د‌رست مانند‌ چيزي که براي چت کرد‌ن گفتيم د‌ر اين حالت هم تنها د‌ر زماني قاد‌ر خواهيد‌ بود‌ يک ارتباط کاملا امن برقرار کنيد‌ که طرف مقابل شما هم از نرم افزارهاي مناسب و ايمن استفاد‌ه کند‌. براي برقراري امنيت ايميل‌هايتان هم بد‌ نيست که از نرم افزارهاي سازگار با PGP استفاد‌ه کرد‌ه و ايميل هاي خود‌ را رمز کنيد‌. براي اين کار بايد‌ سيستم هاي مبتني بر وب را کنار گذاشته و از برنامه هاي مد‌يريت ايميل استفاد‌ه کنيد‌. نسخه اصلي اين فناوري GnuPGP نام د‌ارد‌ که يک نسخه آزاد‌ و اپن سورس از اين فناوري است و بيشتر به د‌رد‌ کاربران مستقل و متخصص مي خورد‌. شايد‌ براي کاربراني که تا به حال به سراغ اين د‌سته از فناوري ها نرفته اند‌ استفاد‌ه از PGP د‌ر ابتد‌ا کمي سخت به نظر برسد‌ زيرا لازم است که کاربر به صورت د‌ستي کليد‌هاي رمزنگاري را ايجاد‌، مد‌يريت و تباد‌ل کند‌. اما فايل هاي آموزشي بسيار مفيد‌ي براي اين کار وجود‌ د‌ارد‌ که به آساني مي توان با خواند‌ن آن ها به ياد‌گيري و تخصص برسيد‌. د‌ر اد‌امه بيشتر د‌ر مورد‌ ابزارهايي صحبت خواهيم کرد‌ که موقعيت مکاني شما را مخفي کرد‌ه و خصوصي ماند‌ن د‌اد‌ه هاي شما را تا حد‌ زياد‌ي تضمين مي کنند‌. -------------------------------------------------------------------------------- شما کجا هستيد؟ همان طور که د‌ر قبل هم گفتيم پيد‌ا کرد‌ن موقعيت مکاني شما از روي آي پي به ساد‌گي امکان پذير است. اگر شما IP يک وب سايت يا يک رايانه را د‌اشته باشيد‌ مي توانيد‌ با استفاد‌ه از سرويس هاي رايگاني که برخي از وب سايت ها د‌ر اختيارتان قرار مي د‌هند‌، به ساد‌گي محل تقريبي کاربر مورد‌ نظرتان را پيد‌ا کنيد‌. براي نمونه مي توان به سايت هاي Geobytes و IP-address اشاره کرد‌ که با وارد‌ کرد‌ن يک آي پي محل جغرافيايي تقريبي را به شما گزارش مي د‌هند‌. د‌ر واقع د‌ر اين حالت آي پي مانند‌ اسم براي انسان ها عمل مي کند‌ و همان گونه که شما با اسم خاص خود‌تان قابل شناسايي هستيد‌، رايانه شما هم توسط آي پي که د‌ارد‌ شناسايي خواهد‌ شد‌. د‌ر حال حاضر بسياري از سرويس هاي اينترنتي د‌ر ابتد‌ا تمايل به اين د‌ارند‌ که موقعيت جغرافيايي شما را بد‌انند‌ و اين کار را د‌ر هنگام نصب اوليه برنامه انجام د‌اد‌ه و د‌ر طي مراحل نصب از شما به صورت مستقيم مي خواهند‌ که محل زند‌گي خود‌ را مشخص کنيد‌. برخي از اين سرويس د‌هند‌ه ها بد‌ون د‌اشتن اين اطلاعات قاد‌ر نيستند‌ که سرويس د‌هي کنند‌. اگر فکر کرد‌يد‌ که اسم گوگل بد‌ د‌ر رفته است و تنها اين شرکت است که به د‌نبال موقعيت شماست بايد‌ بگوييم که سخت د‌ر اشتباهيد‌، د‌ر حال حاضر بسياري از نرم افزارهاي کاربرد‌ي که روي گوشي تلفن همراه و تبلت خود‌ نصب مي کنيد‌ به اين گونه کار مي کنند‌ که انگار د‌ائما د‌ر حال د‌اد‌ن اين پيغام به آن ها هستيد‌: «هي! من اينجا هستم!» شايد‌ بتوان گفت تنها راهي که بتوانيد‌ از اين کار جلوگيري کنيد‌ اين است که از اين نرم افزارها استفاد‌ه نکنيد‌. استفاد‌ه از برخي از نرم افزارها هم مي تواند‌ د‌ر اين زمينه به شما کمک کند‌ به عنوان نمونه Easy Hide IP برنامه اي است که به شما اجازه مي‌د‌هد‌ تا موقعيت جغرافيايي خود‌ را مخفي نگه د‌اريد‌ و به اين ترتيب سايت هايي که با آي پي شما سرو کار د‌ارند‌ قاد‌ر نخواهند‌ بود‌ آي پي شما را ذخيره کنند‌. اين برنامه علاوه بر اين که آي پي شما را مخفي مي کند‌ اين اجازه را هم به شما مي د‌هد‌ تا آي پي خود‌ را به صورت د‌ستي تغيير د‌هيد‌. به اين ترتيب امکان نظارت و بازبيني کارهايي که انجام مي د‌هيد‌ توسط موتورهاي جست وجو امکان پذير نخواهد‌ بود‌ و اطلاعات کمتري را به آن ها خواهيد‌ فرستاد‌. -------------------------------------------------------------------------------- وبگردي ايمن مسلما بخش هاي زياد‌ي از ارتباطات آنلاين ما هستند‌ که ما د‌وست د‌اريم مخفي بمانند‌ و همان گونه که گفتيم براي هر يک از اين قسمت ها بايد‌ از يک ابزار جد‌اگانه استفاد‌ه کنيم. به هر حال رعايت کرد‌ن نکات ايمني د‌ر اين زمينه ضروري به نظر مي رسد‌ تا امنيت يا حد‌اقل خصوصي بود‌ن ارتباط ما با وب سايت ها فراهم شد‌ه و حريم خصوصي ما د‌ر برنامه هاي پيام رسان آنلاين حفظ شود‌. اولين نکته اي که بايد‌ به آن توجه د‌اشته باشيد‌ اين است که هيچ وقت از HTTPS غافل نشويد‌. اين فناوري براي امن کرد‌ن ارتباطات ما با سايت هاي مختلف کاربرد‌ د‌ارد‌ و از فاش شد‌ن د‌اد‌ه هاي ما د‌ر هنگام انتقال روي بستر اينترنت جلوگيري خواهد‌ کرد‌. بيشتر وب سايت هاي امروزي به سمتي حرکت کرد‌ه اند‌ که امکان برقراري ارتباط HTTPS را فراهم کنند‌. اين فناوري به عنوان يک سيستم د‌فاعي بسيار مستحکم د‌ر مقابل جاسوسي هايي که زيرساخت اينترنت را هد‌ف گرفته اند‌، به کار مي رود‌. بيشتر مرورگرها از اين فناوري پشتيباني مي کنند‌ اما د‌ر مورد‌ وب سايت ها بايد‌ گفت که بعضي از سايت ها مانند‌ گوگل يا ويکي پد‌يا امکان استفاد‌ه از اين نوع ارتباط را فراهم آورد‌ه اند‌ اما استفاد‌ه از آن براي کاربران به صورت کاملا اختياري است. افزونه‌اي با نام HTTPS Everywhere وجود‌ د‌ارد‌ که براي شما اين اطمينان را فراهم مي کند‌ که د‌ر صورت پشتيباني وب سايت حتما نوع ارتباط شما از طريق پروتکل HTTPS باشد‌ . اين مورد‌ تنها براي وب سايت هايي به د‌رد‌ خواهد‌ خورد‌ که از اين فناوري پشتيباني مي کنند‌. اما اگر جزو آن د‌سته از کاربران هستيد‌ که زياد‌ چت مي کنيد‌ بايد‌ براي رمزنگاري مکالمه هاي متني خود‌ از OTR يا همان Off the Record Messaging استفاد‌ه کنيد‌. با اين روش ارائه کنند‌گان سرويس هاي چت قاد‌ر نخواهند‌ بود‌ به پيام هاي شما د‌سترسي د‌اشته باشند‌. البته اين سيستم تنها براي خد‌مات د‌هند‌ه هايي کار مي‌کند‌ که از نرم افزارهاي چت متفرقه هم پشتيباني مي کنند‌. براي اطلاع پيد‌ا کرد‌ن از ليست نرم افزارهاي چتي که از OTR پشتيباني مي کنند‌ مي توانيد‌ به ويکي پد‌يا سر زد‌ه و د‌ر اين مورد‌ اطلاعات کاملي را به د‌ست آوريد‌. د‌ر حال حاضر نرم افزار Pidgin يکي از پرکاربرد‌ترين برنامه هايي است که د‌ر اين زمينه روي سيستم عامل هاي ويند‌وز و لينوکس مورد‌ استفاد‌ه قرار مي گيرد‌ و براي مک هم مي توانيد‌ از برنامه Adium استفاد‌ه کنيد‌. براي پلتفورم‌هاي تلفن همراه هم مي توانيد‌ از برنامه هاي Gibberbot براي آند‌رويد‌ و از ChatSecure روي iOS استفاد‌ه کنيد‌. خوشبختانه تعد‌اد‌ نرم افزارهايي که از OTR پشتيباني مي کنند‌ د‌ر حال حاضر رو به افزايش است و به نظر مي‌رسد‌ د‌ر آيند‌ه مشکل حاد‌ي د‌ر اين زمينه وجود‌ ند‌اشته باشد‌. بايد‌ بگوييم OTR فقط د‌ر شرايطي قاد‌ر به حفظ مکالمات شماست که طرف مقابل شما هم که با آن ارتباط برقرار مي کنيد‌ از برنامه اي استفاد‌ه کند‌ که از OTR پشتيباني مي کند‌ و د‌ر غير اين صورت اين کار هيچ فايد‌ه اي ند‌اشته و فعال نخواهد‌ بود‌. -------------------------------------------------------------------------------- حريم خصوصي در شبکه هاي اجتماعي د‌ر مورد‌ شبکه هاي اجتماعي بايد‌ گفت اين روزها اوضاع بسيار خراب است و اگر جزو آن د‌سته از کاربران هستيد‌ که به حريم خصوصي و اطلاعات شخصي خود‌ اهميت زياد‌ي مي د‌هيد‌ بايد‌ گفت براي شما بهترين کار اين است که از اين شبکه ها خارج شد‌ه و د‌ر آن ها عضويت ند‌اشته باشيد‌. امروزه شبکه هاي اجتماعي تا حد‌ خيلي زياد‌ي شيوه هاي مختلف ارتباطات را توسعه د‌اد‌ه اند‌ و به شما اجازه مي د‌هند‌ تا عکس ها و اطلاعات بسيار خصوصي خود‌ را با د‌وستانتان به اشتراک بگذاريد‌. مسلما شبکه هاي اجتماعي جذابيت بسيار زياد‌ي براي کاربرانشان د‌ارند‌ اما بايد‌ بد‌انيد‌ د‌ر کنار لذتي که از استفاد‌ه آن ها مي بريد‌ بايد‌ قبول کنيد‌ که استفاد‌ه از اين شبکه ها باعث د‌سترسي افراد‌ غيرمجاز به اطلاعات شخصي شما خواهد‌ شد‌. د‌ر يک مثال ساد‌ه مي توان گفت که شبکه هاي اجتماعي مانند‌ يک مهماني بزرگ هستند‌ که د‌ر آن تعد‌اد‌ي از افراد‌ي که د‌ر آن مکان حضور د‌ارند‌ براي شما آشنا هستند‌ و تعد‌اد‌ زياد‌ي هم هستند‌ که شما شناختي از آن ها ند‌اريد‌ و د‌ر اين مهماني هر کاري شما انجام د‌هيد‌ به ساد‌گي توسط تمامي حاضران قابل مشاهد‌ه است. بيشتر شرکت هاي تجاري خصوصي که صاحبان اين شبکه هاي اجتماعي هستند‌ اطلاعات شما را جمع آوري کرد‌ه و به شرکت هاي تبليغاتي مي‌فروشند‌ و از اين راه د‌رآمد‌ خوبي د‌ارند‌. ممکن است با خود‌تان فکر کنيد‌ براي شما تنظيماتي وجود‌ د‌ارد‌ تا حريم خصوصي خود‌ را کنترل کرد‌ه و د‌سترسي د‌يگران به اطلاعاتتان را تا حد‌ زياد‌ي محد‌ود‌ کنيد‌. د‌ر اين مورد‌ بايد‌ گفت که تنظيم هاي حريم خصوصي تنها به اين گونه معنا د‌ارد‌ که شما مي توانيد‌ خود‌ را د‌ر مقابل د‌يگر اعضاي شبکه اجتماعي تا حد‌ي محافظت کنيد‌ و اين امکان وجود‌ ند‌ارد‌ که اطلاعات شما د‌ر برابر صاحبان اصلي اين سرويس ها هم محفوظ نگه د‌اشته شود‌. اگر به حفظ حريم شخصي و اطلاعات خود‌ اهميت د‌اد‌ه و د‌ر اين زمينه حساس هستيد‌ بايد‌ بد‌انيد‌ که شبکه هاي اجتماعي آسيب زياد‌ي را به شما خواهند‌ رساند‌. قبل از اين که تصميم به عضويت د‌ر يک شبکه اجتماعي بگيريد‌ به خوبي د‌ر مورد‌ نحوه عملکرد‌ آن ها و نحوه استفاد‌ه صاحبان آن ها از اطلاعاتتان تحقيق کرد‌ه و با پيامد‌هاي امنيتي استفاد‌ه از شبکه هاي اجتماعي آشنا شويد‌. د‌ر نهايت بايد‌ گفت که حفظ امنيت حريم خصوصي خود را در دنياي مجازي بشناسيد --------------------------------------------------------------------------------

فرستنده:سید مصطفی
1394/06/12


 قال الامام علیّ بن موسی الرّضا صلوات اللّه و سلامه علیه: مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی مایُکَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ، فَلْیَکْثُرْ مِنْ الصَّلوهِ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، فَإ نَّها تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْما. ترجمه : فرمود: کسی که توان جبران گناهانش را ندارد، زیاد بر حضرت محمّد و اهل بیتش علیهم السلام صلوات و درود فرستد، که همانا گناهانش اگر حقّ الناس نباشد محو و نابود گردد.

فرستنده:کبری شریف کاظمی
1394/06/11


 ۱۱-در همان ابتدا به لیست کلی وظایف خود نگاه نکنید یکی از بدترین عواملی که سبب دلسردی شما می شود این است که در همان ابتدا به لیست کارهای انجام نشده خود، نگاه بیاندازید، آه بکشید و با خود بگویید که «هرکاری کنم باز هم وقت کافی برای انجام تمام آنها را ندارم.» در این مرحله بهترین کاری که می توان کرد این است که روی انجام یک کار متمرکز شوید و بعد از اینکه آنرا تمام کردید به سراغ مرحله بعد بروید. ۱۲- ورزش کنید و رژیم غذایی سالمی داشته باشید تحقیقات نشان داده اند که بین سالم زندگی کردن و بازدهی کارها، رابطه ی مستقیمی وجود دارد. به یاد داشته باشید که خواب کافی، ورزش کردن و غذای سالم، انرژی شما را در حد مطلوب نگاه داشته و باعث تمرکز بیشتر شما در انجام امور خواهد شد. ۱۳- کارها را دسته بندی کنید این تاکتیکی است که توسط لئو بابوتا پیشنهاد می شود. او می گوید، اینکار باعث توجه شما به انجام کارهای مهم تر خواهد شد. به کارهایی که زودتر باید انجام شوند، توجه جدّی داشته باشید و روی آنها تمرکز کنید. هدفمند باشید و بخاطر بسپارید که انجام کارهای کوچکتری که ارزش زیادی دارند بهتر از انجام کارهای زیادی است که شاید خیلی هم برایتان فایده ای نداشته باشند. ۱۴- از تعطیلات آخر هفته زیاد استفاده نکنید شاید به نظر خنده دار برسد ولی به جرات می توان گفت که انجام کمی کار در تعطیلات آخر هفته، تاثیر شگفت انگیزی در کاهش حجم وظایفتان در طول هفته دارد. هدف ۲ تا ۴ ساعت در هر روز است و خواهید دید که وقت آزاد بیشتری برای فعالیت های خود خواهید داشت. ۱۵- سیستمی سازماندهی شده بنا کنید داشتن نظم و ترتیب در کارها موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می شود. به یاد داشته باشید که قرار نیست منظم ترین فرد جهان باشید. گفتنی است که برنامه ها برای پیاده سازی باید تا حد ممکن ساده باشند وگرنه همواره روی کاغذ خواهند ماند و اجرایی نخواهند شد. یک سیستم بایگانی برای پرونده ها فراهم کنید و مطمئن شوید که همه چیز در جایی ذخیره خواهد شد. ۱۶- از وقت خود بهترین استفاده را داشته باشید برای بسیاری از افراد عادی شده است که وقت خود را هدر بدهند و تلاشی هم برای استفاده از آن نکنند. مکان هایی که منتظر نشسته اید، صف انتظار در فروشگاه ها، مترو و یا ورزشگاه ها از جمله فضاهایی هستند که می توانید به مطالعه در آنها بپردازید تا در وقت خود صرفه جویی نمایید. ۱۷- با خودتان خلوت کنید جایی خلوت و بدون هرگونه مزاحمت را برای خود بیابید. گاهی اوقات تنها راه برای انجام کارها، این است که خود را در جایی محبوس نمایید. سعی کنید یکبار این روش را امتحان کنید. ۱۸- متعهد به قول خود برای انجام کارها باشید شاید قبلاً این نکته گفته شده باشد ولی ارزش آن در تکرار است. در انجام کارها هدفگذاری کنید، مصمم و متعهد باشید، در کار خود حرفه ای رفتار کنید و دائماً پیگیر انجام آن باشید. به یاد داشته باشید که داشتن اراده ای استوار برای موفق شدن در انجام کاری، شما را به سمت پیروزی رهنمون می سازد. ۱۹- وظایفی که به هم مرتبط هستند را در یک گروه قرار دهید فرض کنید در آخر هقته این تکالیف به شما داده شده است: دو پروژه برنامه نویسی، ارسال سه مقاله و دو ویدئو. بجای اینکه به صورت حدسی آنها را دسته بندی کنید، کارهایی را که شبیه به هم هستند را کنار هم بگذارید و انجام دهید. امور گوناگون، فضاهای فکری مختلفی را می طلبند. بنابراین این نکته به ذهن شما اجازه می دهد تا روی کار مشخصی درگیر باشد، به عبارت دیگر، بجای اینکه دائما پرش ذهنی داشته باشید، خط فکری شما حفظ خواهد شد. ۲۰- زمانی را برای آرامش یافتن کنار بگذارید در جهان پر استرس ما، هنوز خیلی از افراد نمی توانند زمان لازم برای آرامش یافتن را پیدا کنند. تاثیر سکوت و آرامش در انجام کارها، فوق العاده است. زمانی را برای سکوت و استراحت مطلق در نظر بگیرید، این کار باعث کاهش اضطراب شما خواهد شد و نشان می دهد که شما در انجام کارها فرد عجولی نیستید و از آنجایی که کار خود را با آرامش انجام می دهید، حس رضایت بخشی از کار خود خواهید داشت. ۲۱- امور غیر ضروری را کنار بگذارید شاید این نکته نیز قبلاً اشاره شده باشد ولی این اصل یکی از مهمترین و مفیدترین نکاتی است که همواره باید مورد توجه قرار دهید. زندگی پر از امور بی فایده است؛ اگر بتوانید این موارد را پیدا کرده و از زندگی خود حذف کنید، آنگاه زمان کافی در اختیار خواهید داشت تا به آنچه که برایتان مهم و ارزشمندتر است بپردازید.

فرستنده:کبری شریف کاظمی
1394/06/11


 نکات مهم برای مدیریت زمان و افزایش بهره وری ۱- ابتدا کارهای مهمتر را انجام دهید این یک قانون طلایی در مدیریت زمان است. سعی کنید هر روز دو یا سه کار بسیار مهمی را که حتماً باید انجام شوند، تعیین کرده و الویت خود را انجام آنها بگذارید؛ هنگامی که این کارها را تمام کردید، روزتان به خوبی پیش خواهد رفت. می توانید به سراغ دیگر کارها بروید و یا آنها را به فردا موکول کنید؛ به هر حال شما کارهای مهم خود را به پایان رسانده اید. ۲- «نه» گفتن را یاد بگیرید پایبند بودن به زمان، به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید درک درستی از زمان در دسترس خود داشته باشید و این ویژگی ارزشمندی است که هر فرد می تواند با اندکی تلاش در خود ایجاد کند. شما می توانید متفاوت از سایرین باشید، باید یاد بگیرید که به بسیاری از فرصت ها «نه» بگویید. به یاد داشته باشید هرگاه زمان کافی برای انجام کاری داشتید، آنرا قبول کنید چراکه در غیر اینصورت ممکن است نتوانید آن کار را به موقع انجام دهید. ۳- حداقل ۷ تا ۸ ساعت بخوابید برخی از افراد فکر می کنند که یک راه مناسب برای افزایش بازدهی و خریدن چند ساعت اضافه تر، کاهش دادن ساعت خواب است در حالیکه اصلاً اینطور نیست. بیشتر افراد به ۷ تا ۸ ساعت خواب در روز نیاز دارند تا ذهن و جسم شان بتواند عملکردی مطلوب داشته باشد. به یاد داشته باشید که عقل سالم در بدن سالم است، بنابراین به سلامت بدن خود اهمیت داده و ارزش خواب را دست کم نگیرید. ۴- شش دانگ حواس خود را روی کار متمرکز کنید تمامی تب های مرورگرتان را ببندید، تلفن خود را در حالت بی صدا قرار داده و از جلوی چشم خود بردارید؛ یک مکان مناسب برای انجام کار مورد نظرتان انتخاب کرده و اگر به موسیقی نیز علاقه مندید، در حین انجام کار، موسیقی دلخواهتان را گوش دهید. سعی کنید روی یک کار تمرکز داشته باشید نه چند کار. ۵- به موقع دست به کار شوید تقریباً همه ما در طول زندگی چوب به تاخیر انداختن کارهای خود را خورده ایم. اصلاً سخت نیست! اگر به موقع شروع به انجام کاری کنید، قادر خواهید بود به نحو احسن آن را تا پایان مدیریت کنید. مطمئناً اگر به موقع شروع به انجام کاری کنید، خیلی بهتر آن را به سرانجام می رسانید و استرس کم تری خواهید داشت. به خاطر داشته باشید انجام هیچ کاری مشکل نخواهد بود، اگر و تنها اگر مصمم به انجام آن باشید. ۶- اسیر جزئیات کم اهمیت نشوید اغلب ما در انجام امور دچار وسواس شده و بیشتر از آن چیزی که نیاز هست، به جزئیات اهمیت می دهیم. معمولاً افراد ایده آل گرا دچار چنین حالتی می شوند. بهترین روش این است که با نگاهی به عملکرد گذشته خود، از آن درس گرفته و سعی کنید به آینده و کاری که قرار است انجام دهید معطوف شوید تا بتوانید بسیاری از امور را اصلاح کنید. ۷- تبدیل وظایف مهم به عادت نوشتن را به یکی از عادت های منظم خود تبدیل کنید و در هر فرصتی اعم از مدرسه، محل کار و یا وبلاگ شخصی بنویسید. ممکن است نوشتن ۵ تا ۷ هزار کلمه در طول یک هفته زیاد به نظر برسد امّا اگر آن را به یک عادت تبدیل کنید، امری شدنی است. بنابراین سعی کنید نوشتن را به یکی از عادت های روزانه خود تبدیل کرده و این روند را حفظ کنید تا همواره ذهنتان درگیر عادت نوشتن باشد و مطمئن باشید که بعد از مدتی از آن لذت خواهید برد. ۸- زمان مشخصی را برای اینترنت و تلوزیون در نظر بگیرید یکی از بدترین عادت ها، هدر دادن زمان در کارهایی مانند تماشای تلوزیون، فیلم، بازی و یا شبکه های اجتماعی نظیر توییتر و فیسبوک است که عامل بزرگی در کاهش بهره وری به حساب می آید. پیشنهاد می شود در ابتدا زمانی که صرف این قبیل فعالیت ها می کنید را محاسبه کرده تا به سادگی ببینید که این کارها چقدر از وقت گرانبهای شما را می بلعند. سپس سعی کنید آن را کاهش دهید. ۹- زمان معینی را برای انجام هر کار در نظر بگیرید فرض کنید کار یا پروژه ای به شما محول شده است؛ بجای آنکه با نگرانی بنشینید و در مورد آنها فکر کنید، این جملات را به خود بگویید: «من روی این پروژه کار می کنم تا انجام شود» و «من می خواهم ۳ ساعت روی این پروژه کار کنم.» بخاطر داشته باید که محدودیت زمانی سبب تمرکز بیشتر شما در انجام کارها خواهد شد و در نتیجه بهره وری تان نیز افزایش پیدا می کند. اگر نتوانستید در وقت مقرر کاری را انجام دهید، بازگردید و با دقت و تمرکز بیشتری، سعی کنید آن را به پایان برسانید. ۱۰- وقت استراحتی بین کارها داشته باشید هنگامی که در انجام کارها عجله کنید، نمی توانید درک درستی از آنچه که انجام می دهید داشته باشید و اگر نتیجه دلخواهتان رخ ندهد، مطمئناً تمرکز و انگیزه خود را از دست خواهید داد. سعی کنید در حین انجام کارهایتان، زمانی را برای استراحت و آرامش داشته باشید تا مغزتان بتواند نفسی تازه کند. پیشنهاد می شود کمی قدم بزنید، آرام باشید و ذهن خود را از عوامل خسته کننده دور کنید.

فرستنده:کاظمی
1394/05/28


 برگرفته از کتاب قانون ۷۰% * 70 درصد برنامه های آخرین مدل گوشی ها ، بدون استفاده می ماند! * به 70 درصد سرعت یک ماشین گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست! * 70درصد فضاهای یک ویلای لوکس، بدون استفاده می ماند! * 70 درصد یک قفسه پر لباس، به ندرت پوشیده می شود! از70درصد استعدادهایمان استفاده نمیشود، 70درصد از محبت وعشقمان را ابراز نميكنيم * 70 درصد از کل درآمد طول عمرمان ، برای دیگران باقی می ماند! روزهایمان می گذرد و پول هایمان در بانک ها و عشقمان درسينه می ماند.. وقتی که زنده ایم فکر می کنیم پول کافی برای خرج کردن نداریم، اما وقتی که می میریم هنوز پول بسیار زیادی می ماند که هنوز خرج نشده اند.. ثروتمندی می میرد و برای زنش 1.9 میلیون دلار در بانک باقی می گذارد و سپس زن با راننده شخصی شوهرش ازدواج می کند! راننده می گوید: همیشه برای رییسم کار کرده ام اما الان می فهمم همش رییسم برای من کار می کرد!! وچقدر 70درصد دیگه!!

فرستنده:کاظمی
1394/05/28


 🍃در زمان رضا شاه به دلیل کمبود اسلحه، بعضی از پاسبان هایی که گشت می دادند فقط غلاف خالی اسلحه، یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار میگیرد را روی کمرشان می بستند و در واقع اسلحه ای در کار نبود. دزدها و شبگردها وقتی متوجه این قضیه شدند برای اینکه همدیگر را مطلع کنند به هم می گفتند که طرف "خالی بسته" و منظورشان این بود که فلان پاسبان اسلحه ندارد و غلاف خالی اسلحه را دور کمرش بسته به این معنی که در واقع برای ترساندن ما بلوف می زند که اسلحه دارد و روی همین اصل بود که واژه "خالی بندی" رواج پیدا کرد 🍃تاریخچه قمپوز در کردن ! قمپوز د ر اصل (قپوز)نام توپی است که عثمانی ها در سلسله جنگ هایی که با ایران داشته اند مورد استفاده قرار می دادند.این توپ اثر تخریبی نداشت چرا که در آن از گلوله استفاده نمی شد و فقط از باروت و پارچه های کهنه که با فشار درون لوله توپ جای می دادند تشکیل شده بود.هدف از استفاده آن ایجاد رعب و وحشت در بین سپاهیان و ستوران بوده است.در جنگ های اولیه بین ایران و عثمانی این توپ نقش اساسی در تضعیف روحیه ی سربازان ایرانی داشت ولی بعد ها که دست آنها رو شد دیگر فاقد اثر اولیه بود و هر گاه صدای دلخراش این توپ به صدا در می آمد سپاهیان می گفتند :نترسید ، قمپز در کردند . 🍃خواب زن چپه!!! یعنی چی؟ خانومها بخوانید و منتشر کنید "خواب زن چپه" عبارتی که به توهین و تمسخر در مورد زنان بکار میرود و اسباب تحقیر بانوان است! اما بدانیم این عبارت تحریفیه از واقعیتِ "خواب ظن چپه". "ظن" یعنی توهم، گمان بردن و شک کردن و "خواب ظن" هم خوابیه که برمبنای توهم و شک و گمان شکل گرفته، در واقع وقتی چیزی ذهن مارو بخودش مشغول کرده باشه، وقتی در طول روز با موضوعی زیاد سر و کار داشته باشیم، وقتی موضوع حل نشده ای داشته باشیم یا مواردی شبیه به این، همه ی اینها در ناخودآگاه ما بخشی رو به خودش اختصاص میده که تو خواب و رویاهای ما خودش رو نشون می ده و به این خواب ها " خواب ظن" می گن که معمولا بی اعتباره و قابل اعتماد نیست. هرچند شاید خیلیها این رو بدونن اما هستن افرادی که هنوز بعد از این که زنی خوابی رو تعریف میکنه از جمله ی خواب زن چپه استفاده میکنن، واقعیت اینه که مردم عامی بدون آگاهی از نگارش ظن (به اشتباه زن) و جهل از معنی و واقعیت اون، این جمله رو تکرار میکنن! 🍃در زمان قاجار که زن هاحق رفتن به مدرسه رو نداشتن اولین مردمانی که به دختر هاشون اجازه درس خواندن دادند رشتی ها بودنند، وقتی این خبر به شهر های دیگه رسید، مردمانش میگفتند رشتی ها چقدر بیغیرت هستند که دخترانشون رو به مدرسه میفرستن!! و این تا الان هنوز مونده! در حالی که در زمان حمله خلفای ناحق اعراب به ایران همه جای ایران بزرگ ( ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان و عراق امروزی) زیر سلطه اعراب رفت غیر از گیلان! آذرآبادگان شد آذربایجان، پارس شد فارس، سپاهان شد اصفهان . . . اما غیرت گیلک ها نذاشت گیلان رو جیلان کنند 🍃چرا ترک خر شد ?!!!! بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه تبریزیها شورش کردند و بر علیه استبداد و شاه مستکبر قیام کردند.شهر توسط شاه و استعمار انگلیس محاصره شد ۶ماه تمام شهر در محاصره بود.قحطی و کمبود غذا بیداد کرد.اما مردم تسلیم نشدند .پیغام مردم شهر به محاصره کنندگان این بود. غذا تمام شده عیب ندارد یونجه میخوریم.یونجه هم تمام شود برگ درخت میخوریم ولی تسلیم نمیشویم.همه جاپیچید که ترکها خرشدند افسوس که ما هم دامن زدیم 🍃یه چیزجالب!!!!! در دوران هخامنشیان سال کبیسه وجود نداشت همیشه اسفند ماه 29 روز بوده،در تقویم آن زمان هر چهار سال یک روز ذخیره میشد و طی 120سال یک ماه ذخیره داشتند که آن سال را بجای 12ماه،13 ماه اعلام میکردند،در ماه سیزدهم هیچکس کار نمیکرد همه با خرج حکومت جشن میگرفتند بنابراین مردم در حق هم دعا میکردند که 120سال عمر کنند تا حداقل یک جشن یک ماهه را ببینند.!!! (فلسفه ى ایشالله 120 ساله شى)

فرستنده:کاظمی
1394/05/05


 راز عشق در چیست؟ ۱٫ راز عشق در تواضع است .این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست.بلکه نشان دهنده احساس و تفکری قوی است.میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند،تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت آنها را تازه و با طراوت نگه میدارد.…۲٫ راز عشق در احترام متقابل است.احساسات متغیر اند، اما احترام دو طرف ثابت می ماند .اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است ،با احترام به نظریاتش گوش کن .احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد ..۳٫ راز عشق در این است که به یکدیگر سخت نگیرید .عشقی که آزادانه هدیه نشود اسارت است ..۴٫ راز عشق در این است که هر روز کاری کنی که شریک زندگی ات راخوشحال کند ،کاری مثل دادن هدیه ای کوچک ،تحسین ،لبخندی از روی محبت .نگذار که جویبار محبت از کمی باران ، بخشکد..۵٫ راز عشق در این است که رابطه تان را مانند یک باغ ، با محبت تزئین کنید .بذر علاقه ها و عقیده های تازه رابکار که زیبایی بروید .ضمنا فراموش نکن که باغ را باید هرس کرد ، مباداغنچه های گل پوشیده از علف های هرز عادت شود .برای اینکه عشق همواره با طراوت بماند فباید به آنمثل هنر خلاقانه نگاه کرد ..۶٫ راز عشق در خوش مشربی است .شوخی با دیگران را فراموش نکن ، در ضمن مراقب شوخی هایت هم باش .شوخی نا پسند نکن . شوخی باید از روی حسننیت باشد ،نه نیشدار ..۷٫ راز عشق در این است که حقیقت اصلی عشق ، یعنی تفکر را از یاد نبری .آیا یک رابطه دراز مدت ، مهم تر از اختلافات کوچک و زود گذر نیست ؟.۸٫ راز عشق در این است که مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی ،و صبر کنی تا خون سردی را دوباره به دست آوری .با این که احساس جلوه الهام است ، اما شخص عصبانی نمی تواند چیز ها را با وضوح درک کند .قلبت را آرام کن .تنها به این وسیله است که می توانی چیز هارا آنگونه که هستند ، در یابی ..۹٫ راز عشق در این است که طرف مقابلت را تحسین کنی .هر گز با فرض این که خودش این چیز ها رامی داند ،از تحسین غافل نشو .مشکلی پیش نخواهد آمد اگر بار ها با خلوص نیت بگویی : دوستت دارم .گر چه احساسات بشری به قدمت نسل بشراست ، اما کلمات همواره تازه و جوان خواهند ماند ..۱۰٫ راز عشق در این است که در سکوت دست یکدیگر را بگیرید .کم کم یاد می گیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید ..۱۱٫ راز عشق در توجه کردن به لحن صدا استبرای تقویت گیرایی صدا ، باید آنرا از قلب برآورید ،سپس رهایش کنید تا بلند بشود وبه سمت پیشانی برودتار های صوتی را آرام و رها نگه دار .اگر احساسات قلبی ات را به وسیله صدا بیان کنی ،آنصدا باعث ایجاد شادی در دیگری خواهد شد ..۱۲٫ راز عشق در این است که بیشتر با نگاه حرف بزنی ،زیرا چشم ها پنجره های روح هستند .اگر هنگام صحبت کردن از نگاه استفاده کنی ،مثل آن است که پنجره ها را با پرده های زیبایی بیاراییو به خانه گرما و جذابیت ببخشی..۱۳٫ راز عشق دراین است که از یکدیگر انتظارات بیجا نداشته باشید ،زیرانقص همواره جزء لا ینفک انسان است ذهنت را بر ارزشهایی متمرکز کن که شما را به یکدیگر نزدیک تر میکند نه بر مسائلی که بین شما فاصله می اندازد ..۱۴٫ راز عشق در این است که حس تملک را از خود دور کنی .در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسی شود .شریک زندگی ات را با طناب نیاز مبند .گیاه هنگامی رشد میکند که آزادانه از هوا و نور آفتاب ا ستفاده کند...

فرستنده:کاظمی
1394/05/03


 سیزده مشخصه افرادی که از نظر روانی قوی هستند: . 1. آنها معمولا وقتشان را با ابراز تاسف به حال خود تلف نمی کنند. 2. آنها اختیار قدرت خود را از کف نمی دهند. 3. آنها از انعطاف پذیربودن خجالت نمی کشند. 4. آنها انرژی خود را روی مسائلی که خارج از کنترلشان باشد هدر نمی دهند. 5. آنها نیازی نمی بینند که همیشه موافق دیگران باشند. 6. آنها از خطرات پیش بینی شده نمی ترسند. 7. آنها به گذشته نمی چسبند. 8. آنها معمولا یک اشتباه را بارها و بارها تکرار نمی کنند. 9. آنها از موفقیت دیگران بیزار نیستند. 10. آنها با دیدن اولین شکست دست از تلاش نمی کشند. 11. آنها از تنها بودن نمی ترسند. 12. آنها حس نمی کنند که دنیا به آنها بدهکار است. 13. آنها به دنبال نتیجه گیری فوری نیستند.

فرستنده:کاظمی
1394/05/01


 پست پزشکی امروز: 15نشانه کمبود ویتامین های بدن 1)گرفتگی عضلانی و درد در انگشت ها، پشت ساق و کف پاها علت : کمبود کلسیم، پتاسیم ومنیزیم بخصوص در افراد ورزشکار درمان :مصرف میوه هایی مانند گیلاس، سیب، انگور، موز، سبزیجات سبز رنگ 2)شکاف در لب ها علت : کمبود ویتامین B3,B2,B12,روی، آهن درمان :مصرف ماهی، مرغ، حبوبات، بادام زمینی، گوجه‌فرنگی 3)احساس خستگی زیاد علت :کمبود ویتامین B2 درمان :مصرف محصولات لبنی، تخم مرغ، گوشت های کم چرب مانند بوقلمون 4)خواب رفتن و کرختی دست و پا علت :کمبود اسید فولیک، ویتامین های B6,B12 درمان :مصرف چغندر، مارچوبه، اسفناج و تخم مرغ 5)جوش های قرمز کوچک در پشت، ران ها، بازوها و گونه ها علت :کمبود ویتامین های A,Dو اسیدهای چرب درمان :مصرف سبزیجات رنگی، ماهی آزاد، ماهی ساردین، قارچ، گوجه‌فرنگی و روزانه 15دقیقه قرار گرفتن در معرض نور آفتاب 6)افسردگی علت :کمبود ویتامین D درمان :استفاده از کپسول ویتامین Dزیر نظر پزشک،روزانه 15دقیقه قرار گرفتن در معرض نور آفتاب 7)ریزش موی شدید علت :کمبود بیوتین (از خانواده ویتامین B) درمان :مصرف گل کلم، قارچ، موز، تمشک،ماهی آزاد 8)اختلالات دید شبانه علت :کمبود ویتامین A درمان :مصرف هویج و سبزیجات زرد رنگ 9)بی اشتهایی علت :کمبود بیوتین درمان :مصرف بادام، حبوبات، تخم مرغ، توت فرنگی، تمشک 10)حالت تهوع، یبوست و نفخ علت :کمبود ویتامین B12 درمان :مصرف جگر، قلوه، بوقلمون،ماهی تن 11)خونریزی لثه‌ها و زخم هایی که میلی به بهبودی ندارند علت :کمبود ویتامین C درمان :مصرف پرتقال، کیوی، فلفل دلمه قرمز، پاپایا 12)سردرد و سرگیجه علت :کمبود ویتامین B3 درمان :مصرف جگر گاو و گوساله، مرغ، ماهی 13)اسهال علت :کمبود ویتامین B9 درمان :مصرف دل و جگر مرغ، جگر گاو یا گوساله، حبوبات پخته شده 14)اینسومیا یا بی خوابی علت :کمبود ویتامین B5 درمان :مصرف قارچ شیتک، جگر بره، جوشیده گل گاو زبان و یا دم نوش بابونه، یک لیوان شیر گرم و لبنیات 15)خشکی پوست علت :کمبود ویتامین های A,B,E درمان :مصرف سبزیجات برگ دار، آجیل، غلات، ماهی های چرب به خصوص ماهی آزاد

فرستنده:کاظمی
1394/04/31


 💗انصافا خيلى زيباست💗 ****************************** 💗👈١- اگه ميخواي راحت باشي ، کمتر بدون ؛ و اگه ميخواي خوشبخت باشي ، بيشتر بخون. __________________________ 💗👈٢- تا پايان کار، از موفقيت در آن ، با کسي صحبت نکن. __________________________ 💗👈٣- براي حضور در جلسات ، حتي يک دقيقه هم تأخير نکن. __________________________ 💗👈٤- قبل از عاشق شدن ، ابتدا فکر کن ، که آيا طاقت دوري ، جدايي و سختى رو دارى يا نه؟؟؟ __________________________ 💗👈٥- "سکوت" تنها پاسخي است که اصلا ضرر ندارد. __________________________ 💗👈٦- نصيحت کردن ، فقط زماني اثر دارد که 2 نفر باشيد.( در بين جمع کسى را نصيحت نکن ) __________________________ 💗👈٧- در مورد همسر کسي اظهار نظر نکن ، نه مثبت نه منفي. __________________________ 💗👈٨- نوشيدني هاي داخل ليوان و يا فنجان را تا آخر ننوش. __________________________ 💗👈٩- در اختلاف خانوادگي حتي اگر حق با تو است ، شجاع باش و تو از همسرت عذر خواهي کن. __________________________ 💗👈١٠- براي کودکان اسباب بازي هاي جنگي هديه نبر. __________________________ 💗👈١١- نه آنقدر کم بخور که ضعيف شوي ، و نه آنقدر زياد بخور که مريض شوي. __________________________ 💗👈١٢- بدترين شکل دل تنگي آن است ، که در ميان جمع باشي و تنها باشي. __________________________ 💗👈١٣- شخص محترمي باش ، و بدون اطلاع به خانه و محل کار کسي نرو. __________________________ 💗👈١٤- هوشيار باش، استفاده از مشروبات و نوشيدني الکلي تو را گرفتار خواهد کرد. __________________________ 💗👈١٥- وجدانت را گول نزن، چون درستي و نادرستي کارت را به تو اعلام مي کند. __________________________ 💗👈١٦- موقع عطسه کردن ، حتما از ديگران فاصله بگير و از دستمال استفاده کن. ولي با تمام وجود عطسه کن. __________________________ 💗👈١٧- عاشق همسرت باش تا بهشت را ببيني. __________________________ 💗👈١٨- کثيف نکن، اگر حوصله تميز کردن نداري. __________________________ 💗👈١٩- بخشيدن خطاي ديگران بسيار قشنگ است،،، تجربه کردنش را به تو پيشنهاد مي کنم. __________________________ 💗👈٢٠- همه جا از همسرت تعريف و تمجيد کن، حتي در جهنم. __________________________ 💗👈٢١- با کارمندانت مهربان، ولي قاطع باش. __________________________ 💗👈٢٢- غرور کسي رو نشکن، چون مثل شيشه ي شکسته براي تو، خطر آفرين است. __________________________ 💗👈٢٣- عمل خلاف را، نه تجربه کن، نه تکرار. __________________________ 💗👈٢٤- در جايى که اشتباهى ازت سر زد ، با شجاعت اقرار کن که اشتباه کردي. __________________________ 💗👈٢٥- هنر نواختن را ياد بگير، نواختن موسيقي در هيچ کشوري گدايي نيست. __________________________ 💗👈٢٦- هنگام صحبت کردن با ديگران ، به چشم آنها نگاه کن تا پيام و کلام تو را درک کنند. __________________________ 💗👈٢٧- با دندان، ميخ نکش. __________________________ 💗👈٢٨- کسي را که به تو اميدوار است ، نا اميد نکن. __________________________ 💗👈٢٩- براي کسي که دوستش داري ، در روز تولدش پيام تبريک ارسال کن. __________________________ 💗👈٣٠- اولين خيّر باش. __________________________ 💗👈٣١- با داشتن همسري خوب و خوش اخلاق، همه کس و همه چيز را يک جا داري. __________________________ 💗👈٣٢- در دفتر و منزل، گل هاي زيبا داشته باش. __________________________ 💗👈٣٣- حسابداري و روشهاي آنرا ياد بگير. __________________________ 💗👈٣٤- تزريق سرم وآمپول را ياد بگير. _________________________ 💗👈٣٥- وارد سياست نشو. __________________________ 💗👈٣٦- به سفر و همسفر فکر کن. __________________________ 💗👈٣٧- تا نداني ، نمي تواني ؛ پس بدان ، تا بتواني.

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]  [< previous]  [Next >]