صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

غار مرغ بند

مرغ بند: سنگ بزرگي دارد شبيه كله مرغ ميباشد. غار بزرگي نيزدر اين منطقه وجود دارد كه از ديد غار نوردان محفوظ مانده است وكمتر كسي بجز ساكنان منطقه از وجود اين غار خبر دارند.

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت