صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

بيائيد براي تقويت بنيه اقتصادی ناريانيها كالا وخدمات مورد نياز خود را از ناريانيها خريداري كنيم

   اين صفحه را براساس يك فرضيه بنا نهاديم كه شرح آن ذيلا ارائه مي گردد و از همه عزيزان درخواست داريم پس ازمطالعه ، درصورت توافق با اين تئوري زمينه همكاري جهت تحقق بخشيدن آن را فراهم كنند.

اگر اقتصاد ومنابع مالي يك خانواده نارياني را درنظر بگيريم كه درمقاطع زماني مختلف منابع جديدي تحت عنوان حقوق يا درآمد به آن اضافه شده وهمه روزه مقاديري ازموجودي آن صرف هزينه هاي جاري گشته وازآن كم شود ، درصورتيكه خروجي(هزينه ها) كمتر از ورودي( درآمدها) باشد ، چيزي تحت عنوان پس اندازباقي مي ماندكه عمدتا صرف هزينه هاي سرمايه اي مي گردد. ودرنهايت باعث بزرگتر شدن آن ظرف مي گردد.

حال اگر به اين باور برسيم كه اقتصاد كل ناريانيها دريك ظرف بزرگ ويايك سازمان باشد وتصميم بگيريم باتعامل بيشتربايكديگر وروديها را از منابع برون سازماني جذب نموده ولي حتي المقدور كالاها وخدمات مورد نياز را ازناريانيها تهيه كنيم وبااين كارخروجي اين ظر ف را حداقل كنيم به مرور زمان اين ظرف بزرگ وبزرگتر شده وباعث رشد وشكوفائي اقتصاد ناريانيها خواهد شد. بعلاوه اين امر داراي فوايد وثمرات بسيار زيادي مي باشد كه ذيلا به برخي از  آنها اشاره مي كنيم.

1-       فراهم كردن فرصتهاي شغلي و ايجاد اشتغال براي ناريانيها ، كه اين امرخود باعث جلوگيري از ناهنجاريهاي اجتماعي ناشي از بيكاري مي گردد .

2-       اين امر باعث افزايش توانمندي در انجام كارگروهي شده وروحيه تعاون ، همكاري وهمدلي را تقويت مي كند.

3-       درصورت تحقق اين امر ارتباطات بين همشهريان بيشتر شده و افراد بيشتر ميتوانند از حال هم باخبرشده ودرجريان مشكلات هم قرارگرفته ودررفع اين مشكلات همياري داشته باشند. وشايد گفت به نوعي صله رحم انجام مي گردد.

·         فرهنگ فارسي عميد: صله رحم را اتحاد وپيوستگي خويشاوندان نيكي واحسان درباره خويشان ونزديكان معني كرده.

4-       يك توصيه ديني كه مي گويد : زكات را درصورت ضرورت اول به اعضا خانواده ، سپس همسايگان وهمشهريان خود بدهيد. اين توصيه داراي فلسفه اي است كه شايد بتوان گفت تئوري بالا درراستاي همين تفكرو فلسفه است .

5- جود اعتماد واطمينان وراحتي خيال ازبابت سپردن كار به يك همشهري كه درواقع عضوي ازخانواده تلقي ميشود.به عنوان مثال اگر فيلمبرداري از عروسي يا فيلمهاي ديگر خانوادگي توسط يك همشهري انجام شود ديگر نبايد نگران سو استفاده يا تكثير غير مجاز و...باشيم كه اين موضوع امروزه درجامعه يكي از عوامل نگران كننده به حساب مي آيد.كه همگان از عواقب بسيار وخيم وتكان دهنده اتفاق افتاده دراين خصوص كم و بيش مطلع هستند.

  مشاغل وتوانمنديها
  كارجويان
  متقاضيان نيروي كار
  خرید وفروش املاک
[1]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت