صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

اسبي اوي سي

اسبي اوي سي:بالا تر از جورناريان است كه باغهاي بزرگ يونجه وشبدروسيب در آن استقسمتي از آب شرب ناريان نيز از همين منطقه سرچشمه ميگيرد كه بوسيله لوله به ده مي رسد. 

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت