صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

كشتي سنگ

كشتي سنگ: سنگ بزرگي است كه سر مرز ناريان ودلير قرار گرفته است شبيه يك كشتي بزرگ ميباشد به نوبه خود ديدني است كه كوه نوردان را بسوي خود مي كشاند

 

             

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت