صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

صندوق خيريه كريم اهل بيت

 

بایاد ونام خدا

صندوق خيريه كريم اهل بيتبه نيت جمع آوري كمكهاي نقدي وغيرنقدي همشهريان وتخصيص آن به مستحقان ونيازمندان واقعي در سال 1384 تاسيس شده ؛ بايد گفت هدف اصلي اين صندوق حركت به سمت ريشه كني فقردربين همشهريان ودستگيري وكمك به آنها درمواقع سختي ها ودشواريهايي كه ممكن است براي هركسي پيش آيد مانند تصادف،آتش سوزي،هزينه هاي پزشكي، زندان ، ازدواج وتهيه جهيزيه و... بوده است ، شايد درنگاه اوليه به نظربرسد كه امكان تحقق اين هدف شايد دورازذهن باشد ؛ ليكن بايك محاسبه ساده درخواهيم يافت كه تحقق آن خيلي دور از ذهن نيست.

براساس آماري كه حدود5سال قبل استخراج گرديد مشخص شدكه مجموع ناريانيها حدود4000نفرهستند واگرمتوسط هرخانوار را4نفردرنظر گرفته واين عدد را به 4تقسيم كنيم ؛ حاصل به مامي گويد كه ميتوانيم با توزيع ومديريت 1000عدد صندوق بين خانوارهاي نارياني دركرج؛هشتگرد؛تهران؛ قم،چالوس و....كارراشروع كنيم (بگذريم ازاينكه همشهريان ميتوانند اين صندوق هارادرمحل هاي عمومي نظيرآپارتمانها و...نيزنصب نموده وجمعيت كمك كننده را به صورت تصاعدي افزايش دهند) واگر روزانه به طورمتوسط صد تومان به هرصندوق واريز شود ماهيانه 3ميليون وسالانه 36ميليون تومان جمع آوري خواهد شد. حال باتوجه به شناختي که ازروحيات انسان دوستانه و بضاعت وبنيه متوسط مالي  ناريانيها داريم اين هدف عملي خواهد شد؛ ودربدبينانه ترين حالت حتي  اگر نيمي از اين هدف نيز محقق شود خواهيم ديد كه بسياري از مشكلات برشمرده فوق ازسرراه همشهريان برداشته خواهدشد وضمن اينكه يك روحيه همدلي وانسان دوستي را دربين همشهريان ترويج خواهد نمود.وازهمه مهمترباتوجه به اينكه همواره حوادث ودشواريها دركمين هركسي است ؛ كه مصداق هاي زيادي ازآن را دربين همشهريان ديده ايم . اينگونه به اذهان همگان حتي كساني كه امروزه ازنظراقتصادي دراوج هستند القا مي كند كه اگربراي من هم مشكلي پيش آيد ؛ ازطرف يك خانواده هزارنفري  پشتيباني وحمايت  خواهم شد واين قوت قلب اميد به زندگي را افزايش خواهد داد.

كما اينكه طي مدتي كه از عمر اين صندوق گذشت به استناد ارقام ذيل كه ازدست اندركاران صندوق واصل شد اين امردرمقياسي كوچك محقق شده است.

 

مبلغ كمك صندوق

نوع هزينه

12,800,000

كمك هزينه پزشكي وبيمارستاني

4000,000

كمك هزينه ازدواج

4000,000

جبران بخشي ازهزينه تصادف

11,500,000

تامين جهيزيه

5,000,000

كمك به آزاد سازي زنداني

2,000,000

كمك هزينه شهريه دانشجويي

26,280,000

كمك نقدي وغيرنقدي

1,885,000

ساير

67,465,000

جمع

لازم به ذكراست كه اين مبالغ باتوزيع تنها حدود100صندوق يعني 10%پيش بيني جمع آوري شده است.

يكي ديگر از دلايل تشكيل اين صندوق عمل به توصيه هاي ديني مان مي باشد كه مي فرمايد: ابتدا كمك بايد به نزديكان واطرافيان وآشنايان صورت گيرد وچه بهتر كه بدانيم كمكهادرچه محل وصرف چه اموري ميشودوآيا اولويتهاي لازم در صرف مبالغ درنظرگرفته مي شوديا خير ؛ كه خوشبختانه با تشكيل هيات امناي اين صندوق وتعيين هيات مديره . صرف تمامي مبالغ با نظرمشورتي معتمدين با مستندات كامل صورت مي پذيرد.

درپايان لازم است به سهم خود از زحمات آقاي مهدي صابري ؛ حاج رجب شريف كاظمي وساير دوستان ودست اندركاران كه با راهنمائيهاي حاج صادق رزاقي بيشترين زحمات را بدون دريافت كوچكترين مبلغ وهرگونه چشمداشتي تقبل مي نمايند تشكر وقدرداني نموده وازايشان درخواست داريم كه برنامه ها واقدامات خود را براي تحقق اهداف بزرگ اين صندوق جهت اطلاع عموم دراختيار سايت قراردهند.وازكليه عزيزان همشهري نير درخواست داريم ضمن اظهار نظردرذيل همين مطلب نسبت به مشاركت دراين امر انسان دوستانه واخروي همت نمايند.

حال شما خواننده گرامی آیا شما همشهری هستی ودراین امرخیرمشارکت ندارید؟ دراین صورت میتوانید تنها با یک تماس تلفنی با شماره ٠٩١٩٨٢١٢٠٦٩ ویا بااعلام نام ومشخصات خوددرذیل همین مطلب ؛ درخصوص تخصیص وتحویل صندوق اقدام نمائید. 

 دانلود فرم عضویت

اطلاعیه های صندوق

گزارش عملکرد سال 98 صندوقه خیریه کریم اهل بیت _ ناریانیها

کماکان ازدست اندركاران ، همشهريان و كليه كسانيكه اطلاعات بیشتری از چگونگي شكل گيري ، نحوه اداره ، ساختار ، فعاليتها ، وظايف ، عملكرد، برنامه هاي آتي ، اعضا و....دارند درخواست مي شود اطلاعات گردآوري شده را به صورت فايل

WORD جهت درج دراين قسمت به يكي از طرقي كه درصفحه ارتباط با ما اشاره شده (ترجيحا ازطريق ايميل atmm110@yahoo.com) دراختيار سايت قراردهند.

 

 

  آشنایی با صندوق خیریه
 
[1]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت