صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

هنرمندان

  پروانه رزاقي(اكبر) - نقاش
 
  وحيد رزاقي(آيت اله) - بازيگر
 
  سيد مجتبي ميرغياثي(سيدنصرت اله) - خطاط
 
  سيده زهرا ميرغياثي (سيدعلي)- معرق
 
  محسن رزاقي (اكبر) - نوازنده ومجسمه ساز و...
 
  حسين صابري (كلبعلي)- تهيه كننده
 
  نورا نوروزي (فرزند رضا وپروانه )-نقاش خردسال
 
  احمدعلي شريف كاظمي(يوسف علي) - خطاط
 
  مولا شریف کاظمی
 
[1]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت