صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

ساختمانها وبناهاي روستا

  مسجد
 
  حمام
 
  پل
 
  مخابرات
 
  سايت تلويزيون
 
  فرودگاه هلي كوپتر
 
  لوله كشي آب
 
  مدرسه
 
  درمانگاه
 
[1]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت